کانکس چیست؟ در چه مواقعی از کانکس استفاده می شود؟ - لینوکس ریویو

کانکس چیست؟ در چه مواقعی از کانکس استفاده می شود؟